Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal worden geplaatst op de Website, en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, hebt u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te benaderen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke inkooporderformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de Website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden van dergelijke artikelen. TheSoftware verklaart niet en waarborgt niet dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor een geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikersconsumenten van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn voor u of een derde partij voor enige aanspraak in verband met een van de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het registratieformulier van de betreffende wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële regels van elke wedstrijd, kunt u meedoen om kans te maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om mee te doen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, huidige en volledige registratiegegevens van de wedstrijd te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele registratiegegevens van de wedstrijd af te wijzen als wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u inbreuk maakt op een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de registratiegegevens van de wedstrijd die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onacceptabel zijn. TheSoftware kan de criteria voor registratiegegevens op elk moment veranderen, naar eigen goeddunken.

LICENTIE VERLENEN

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in welk informatieterugwinningssysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische opvraging van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via en door de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende grafische elementen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING,

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink naar de Website maken, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

We behouden het recht om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en te vrijwaren tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere individu en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten zal het recht hebben om deze bepalingen rechtstreeks tegen u te doen gelden en af te dwingen namens hen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of u verwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door externe aanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien keurt TheSoftware geen termen en voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen goed of is daarvoor verantwoordelijk of aansprakelijk die aanwezig zijn op of beschikbaar zijn via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, te vernietigen, te knoeien, te vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van het strafrecht en het civiel recht en TheSoftware zal met grote vastberadenheid alle mogelijke maatregelen nemen tegen elk individu of entiteit die hieraan schuldig is, voor zover toegestaan door de wet en in rechtvaardigheid.