Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te herzien voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Services stemt u hierbij in met alle bepalingen en voorwaarden die binnen de Op dat moment geldende Overeenkomst vallen. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder toepasselijk recht. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen via de website. De op de website vermelde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden geleverd door fabrikanten of distributeurs van derden. TheSoftware verklaart niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en gaat akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten via de website te verkrijgen, of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere prijzen aan via Wedstrijden. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het desbetreffende registratieformulier voor de Wedstrijd, en door akkoord te gaan met de toepasselijke Officiële Wedstrijdregels voor elke Wedstrijd, kunt u deelnemen voor een kans om de promotieprijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden gepresenteerd, moet u eerst het desbetreffende inschrijvingsformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige Gegevens voor Wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om enige Gegevens voor Wedstrijdregistratie te weigeren indien wordt vastgesteld, naar eigen uitsluitend oordeel van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Gegevens voor Wedstrijdregistratie die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, dubbel of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde naar eigen goeddunken de criteria voor de Registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de Inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. DeSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de Inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatiesysteem voor het ophalen van gegevens, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten of enig deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. DeSoftware behoudt alle rechten voor die niet expliciet worden verleend in de Overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om interferentie te veroorzaken of proberen interferentie te veroorzaken met het juiste functioneren van de Website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische ophaling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory rechtstreeks of onrechtstreeks te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFERENTIE AAN DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, merknaam of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ten strengste verboden om de Website te ‘framen’ en/of te verwijzen naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U gaat specifiek akkoord met het samenwerken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te stoppen, naar gelang van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van schadelijke computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en partners, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-brands en/of andere partners te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle schadeclaims, kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, waar dan ook door een derde partij ingediend wegens of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of partners, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf op te eisen en af te dwingen.

DERDE PARTIJ WEBSITES

De Website kan links bieden naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief maar niet beperkt tot diegene die eigendom zijn van en beheerd worden door Third Party Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware geen enkele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen goed, en is TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade en/of verlies die daaruit voortvloeit.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via de website indient of in verband met de website, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de Website te beschadigen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en civiel recht. TheSoftware zal elke mogelijke remedie in deze aangelegenheid nauwgezet nastreven tegen elk individu of entiteit die in overtreding is, tot de volledigste mate toegestaan door de wet en billijkheid.