Điều Khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa Thuận liên quan đến việc sử dụng Trang web. Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ và duy nhất thỏa thuận giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước hoặc đương thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa Thuận này từ thời gian này sang thời gian khác theo quyền hạn duy nhất của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện ghi trong Thỏa Thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ có sẵn cho cá nhân có thể ký hợp đồng pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi những cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ của nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bên thứ ba của những mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm trong bất kỳ hình thức nào đối với khả năng của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng Phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ trong những sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tổ chức các cuộc thi với giải thưởng và phần thưởng khác. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật trong mẫu đăng ký cuộc thi tương ứng và đồng ý tuân thủ các Quy Định Cuộc Thi chính thức áp dụng cho mỗi cuộc thi, bạn có cơ hội nhận giải thưởng cho mỗi cuộc thi. Để tham gia các cuộc thi được giới thiệu trên Trang web, bạn phải điền đầy đủ mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi chân thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào nếu được xác định, theo quyết định độc lập và duy nhất của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không được chấp nhận. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào theo quyền hạn riêng của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và các tài liệu liên quan theo Điều khoản. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tích hợp vào bất kỳ hệ thống tra cứu thông tin nào, điện tử hoặc cơ khí. Bạn không được sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, cho thuê, cho thuê lại, bán, chỉnh sửa, dịch biệt, phân tích ngược, kỹ sư ngược hoặc chuyển nhượng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dự phòng bất kỳ quyền nào không được đặc biệt cấp trong Điều khoản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc trình tự nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc không cân đối lên cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng được.

QUYỀN SỞ HỮU

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ từ sách giấy sang điện tử, chuyển đổi số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến trang web, nội dung, cuộc thi và dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của trang web, nội dung, cuộc thi và/hoặc dịch vụ là nghiêm cấm. Việc tìm kiếm hệ thống các tài liệu từ trang web, nội dung, cuộc thi và/hoặc dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức khác của cắp dữ liệu hay trích xuất dữ liệu nhằm tạo ra hoặc tổng hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không được sở hữu quyền sở hữu cho bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác được xem tại hoặc thông qua trang web, nội dung, cuộc thi và/hoặc dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên trang web, hoặc bởi và thông qua các dịch vụ của TheSoftware không tạo thành việc từ bỏ bất kỳ quyền nào liên quan đến thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và biểu trưng của TheSoftware, và tất cả các biểu trưng và tên dịch vụ liên quan, đều là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên trang web hoặc thông qua các dịch vụ đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu có kế hoạch là nghiêm cấm.

KHÔNG ĐƯỢC TƯƠNG TÁC ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TRANG WEB, SẢN XUẤT CHUNG, “ĐẶT KHUNG” VÀ/HOẶC THAM KHẢO TRANG WEB

Trừ khi được sự cho phép rõ ràng của TheSoftware, không ai được tạo đường dẫn đến Trang web này, hoặc phần nào đó của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotype, thương hiệu, sản xuất chung hoặc vật liệu được bản quyền), đến trang web hoặc địa điểm web của họ vì bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, “đặt khung” Trang web và/hoặc tham khảo Địa chỉ URL (“URL”) của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cụ thể hợp tác với Trang web để gỡ bỏ hoặc ngừng, theo yêu cầu, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên Website theo ý kiến riêng của chúng tôi.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM DO VIỆC TẢI XUỐNG GÂY RA THIỆT HẠI

Khách truy cập tải xuống thông tin từ trang web này tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng các tệp tải xuống này không có mã máy tính bị hỏng bao gồm, nhưng không giới hạn, virus và giun đường ruồi.

ĐỀN BÙ

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi bên phụ huynh, công ty con và liên kết của họ, và từng thành viên, sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác hoặc các đối tác khác, không gây hại từ mọi yêu cầu và tất cả các yêu cầu khác, chi phí (bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý), thiệt hại, kiện cáo, chi phí, yêu cầu và/hoặc bản án bất kể, được đưa ra bởi bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (a) việc sử dụng trang web, dịch vụ, nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm hợp đồng; và/hoặc (c) vi phạm quyền của cá nhân và/hoặc tổ chức khác. Các điều khoản của đoạn này mang lại lợi ích cho TheSoftware, mỗi bên phụ huynh, công ty con và/hoặc liên kết của họ, và từng sĩ quan, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại lý, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này có quyền đề ra và thực thi các điều khoản này trực tiếp đối với bạn trên tên tuổi riêng của mình.

WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết dẫn đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác, bao gồm nhưng không giới hạn các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên do Nhà cung cấp bên thứ ba sở hữu và vận hành. Bởi vì phần mềm không kiểm soát được các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này, do đó bạn xác nhận và đồng ý rằng phần mềm không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này. Hơn nữa, phần mềm không ủng hộ và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại các trang web hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này, hoặc vì bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT / THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Việc sử dụng trang web và tất cả các bình luận, phản hồi, thông tin, Dữ liệu đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên kết với trang web đều tuân theo CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng trang web của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn cung cấp, theo các điều khoản trong CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của chúng tôi. Để xem CHÍNH SÁCH BẢO MẬT của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Bất kỳ nỗ lực nào từ bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây thiệt hại, phá hủy, làm hỏng, làm phá hoại và/hoặc can thiệp vào hoạt động của trang web là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ tận tâm theo đuổi mọi biện pháp cần thiết trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào, theo phạm vi tối đa cho phép bởi luật pháp và công bằng.