Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till de villkor och bestämmelser som anges i Avtalet för din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och hela avtalet mellan dig och Programvaran avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan efter eget gottfinnande, utan att ge specifik information till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som anges i Avtalet som är giltiga vid den tidpunkten. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Hemsidan och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Hemsidan och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till hemsidan och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Tjänster för leverantörer

Genom att fylla i aktuella inköpsorderblanketter kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som visas på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer av tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. TheSoftware ansvarar inte för att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med säljaren, distributören och slutanvändarkunderna av produkten. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några påståenden i samband med något av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware reklampriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den aktuella tävlingsregistreringsblanketten och genom att godta de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling har du möjlighet att delta och ha chans att vinna de reklampriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de tävlingar som visas på webbplatsen måste du först fylla i den relevanta anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information vid registreringen för tävlingen. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsuppgifter där det, enligt TheSoftwares ensam och exklusiv bedömning, har fastställts att: (i) du bryter mot någon del av avtalet och/eller (ii) tävlingsregistreringsuppgifterna som du har tillhandahållit är ofullständiga, falska, duplicerade eller på annat sätt oacceptabla. TheSoftware kan när som helst ändra kriterierna för registreringsuppgifterna enligt sitt eget gottfinnande.

Licensierat tillstånd

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något system för informationssökning, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, klona, hyra ut, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, söka omvänd ingenjörskonst eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Programvaran reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda något verktyg, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som pålägger en oskälig eller oskäligt stor belastning på programvara infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är inte överlåtbar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala konverteringen, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra immateriella (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Det är strängt förbjudet för dig att kopiera, distribuera, publicera eller sälja någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Systematiskt hämtande av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiserade medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. Namnet och logotypen för TheSoftware, samt alla associerade grafik, ikoner och servicenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna ägs av sina respektive ägare. Användning av något varumärke utan ägarens uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware, får ingen hyperlänka till webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, branding eller upphovsrättsligt material), till deras egen webbplats eller webbplats för något skäl. Vidare är det strikt förbjudet att ”frama” webbplatsen och/eller referera till Uniform Resource Locator (”URL”) för webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker särskilt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra med, enligt behov, sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är förknippade därmed.

Redigering, borttagning och ändring

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som syns på webbplatsen.

AVSTÅENDE FRÅN ANSVAR FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar inga garantier för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetsmärkare och/eller andra partners, skadeslösa från och mot alla anspråk, kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar oavsett, framställda av tredje part till följd av eller uppkommande av (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling, (b) ditt brott mot avtalet, och/eller (c) din överträdelse av rättigheterna för en annan individ och/eller enhet. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag, och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

TREDJE PARTS WEBBSIDOR

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom Programvaran inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att Programvaran inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder Programvaran inte, och är inte ansvarig eller ansvarig för, några villkor, integritetspolicys, innehåll, annonser, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY/BESÖKSINFORMATION

Användningen av webbplatsen, samt alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar in via eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Alla försök från individer, oavsett om de är TheSoftware-kunder eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, är ett brott mot straff- och civilrätt och TheSoftware kommer att aktivt förfölja alla och varje rättelseåtgärd i detta avseende mot de individer eller enheter som är skyldiga, till den största omfattning som är tillåten enligt lag och rättvisa.