Условия

СФЕРА И ПРОМЕНИ В СЪГЛАШЕНИЕТО

Съгласявате се с условията и разпоредбите, посочени в Съгласието, относно вашата употреба на Уебсайта. Съгласието представлява цялото и единствено съгласие между вас и Софтуерното дружество относно вашата употреба на Уебсайта и замества всички предишни или съвременни съгласия, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Ние можем да променяме Съгласието от време на време по наше усмотрение, без конкретно уведомление до вас. Най-новото Съгласие ще бъде публикувано на Уебсайта, и вие трябва да прегледате Съгласието преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на вашата употреба на Уебсайта и/или Услугите, вие се съгласявате да спазвате всички условия и разпоредби, съдържащи се в Съгласието, което е в сила в това време. Поради това, трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори според приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или получавате достъп до Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Като попълните съответните форми за поръчка, можете да получите или да опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на Уебсайта, могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на трети лица на такива артикули. TheSoftware не представя и не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и крайния потребител на продукта. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трети лица за всякакви искове, свързани с предлаганите на Уебсайта продукти и/или услуги.

КОНКУРСИ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други призове чрез Конкурси. Като предоставите вярна и точна информация, свързана с формата за регистрация на съответния конкурс, и се съгласите с Официалните правила на конкурса, приложими към всеки конкурс, можете да вземете участие и да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да вземете участие в конкурсите, представени доборната страница, трябва да попълните съответната регистрационна форма напълно. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна Информация за регистрация в конкурса. TheSoftware има правото да отхвърли всички данни за регистрация в конкурса, където се установи, по изключително преценка на TheSoftware, че: (i) нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ii) данните за регистрация в конкурса, които предоставихте, са непълни, фалшиви, дублирани или на друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационни данни по свое преценка.

ЛИЦЕНЗ ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Като потребител на уебсайта ви се дава неизключителна, непрехвърлима, отнимаема и ограничена лиценз за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързаният материал в съответствие със споразумението. The Software може да прекрати тази лицензия по всяко време по всяка причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лични, некомерсиални цели. Нито една част от уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите не може да се възпроизвежда в каквато и да е форма или да се включва в някаква система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, имитирате, клонирате, наемате, наемате, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратно разработвате или прехвърляте уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите или някаква част от тях. The Software запазва всички права, които не са изрично предоставени във споразумението. Не можете да използвате никакви устройства, софтуер или рутини, за да влошавате или да опитвате да влошите правилната работа на уебсайта. Не можете да предприемате действия, които натоварват неразумено или непропорционално инфраструктурата на The Software. Вашето право да използвате уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите не може да се прехвърля.

ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и другите въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Контестите и Услугите са защитени съгласно съответните авторски права, търговски марки и други права на собственост (включително, но не само, права върху интелектуалната собственост). Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на част от Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите с помощта на автоматизирани средства или друг вид събиране на данни с цел създаване или съставяне, пряко или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате права на собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от страна на TheSoftware не представлява отказ от каквито и да било права върху такава информация и/или материали. Името и логотипът на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички останали търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на някоя търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ЗАПРЕТАВА СЕ ХИПЕРВРЪЗВАНЕТО КЪМ УЕБСАЙТА, СЪ-МАРКИРАНЕТО, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ СПРАВКА КЪМ УЕБСАЙТА

Без изричното разрешение на TheSoftware никой няма право да поставя хипервръзка към Уебсайта, или негова част (включително, но не само логотипи, търговски марки, марките на фирмата или авторски материали), на своя уебсайт или уеб пространство по каквото и да било основание. Освен това, “фреймването” на Уебсайта и/или спренката към УРЛ-а (Унифициран ресурсен указател (“URL”)) на Уебсайта в кои да са комерсиални или некомерсиални медии без предварително изрично писмено разрешение на TheSoftware е стриктно забранено. Вие специално се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или преустановяване, по разумност, на всякакво такова съдържание или действие. Признавате, че носите отговорност и се задължавате да заплатите всички възникнали щети от тези действия.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото, на наша преценка, да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или други съдържание, които се появяват на Уебсайта.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без повредяващи компютърни кодове, включително, но не само вируси и червеи.

ЗАЩИТА

Вие се съгласявате да осигурявате обезщетение и да запазите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, партньори за съвместна марка и/или други партньори, безопасни от всякакви и всички искове, разноски (включително разумни съдебни такси), вреди, съдебни производства, разноски, изисквания и/или съдебни решения каквито и да са, направени от трета страна поради или възникващи от: (а) вашето използване на уебсайта, услугите, съдържанието и/или участие във всеки конкурс; (б) нарушаване на споразумението; и/или (в) нарушаване на права на друго лице и/или юридическо лице. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани лица, както и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, дилъри, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези физически и юридически лица има право да настоява и прилага тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предостави връзки към и/или да ви препрати към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само тези, притежавани и управлявани от доставчици от трета страна. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трета страна, вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси от трета страна. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за каквито и да било условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на тези уебсайтове или ресурси от трета страна, или за всякакви вреди и/или загуби, възникнали от тях.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които подавате чрез Уебсайта или във връзка с него, попадат под нашите правила за поверителност. Запазваме правото да използваме всичка информация относно ползването ви на Уебсайта, както и всяка друга идентифицируема лично информация, предоставена от вас, съгласно условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опит да се нанесе вреда, унищожение, намеса, вандализъм и/или друго смущаване в работата на Уебсайта, от страна на каквато и да било физическа или юридическа лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, представлява нарушение на наказателно и гражданско право, и TheSoftware ще упражни всички правни средства в този случай срещу всеки нарушител до максимално позволената от закона и справедливостта степен.