Warunki

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w umowie dotyczącej korzystania z witryny. Umowa stanowi jedyną i całą umowę między tobą a oprogramowaniem dotyczącą korzystania z witryny i zastępuje wszystkie poprzednie lub współczesne umowy, reprezentacje, gwarancje i/lub zrozumienie związane z witryną. Możemy zmieniać umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia ciebie. Najnowsza umowa zostanie opublikowana na witrynie i powinieneś ją przeglądać przed korzystaniem z witryny. Kontynuując korzystanie z witryny i/lub usług, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w aktualnej umowie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUGI

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia, możesz zdobyć lub próbować zdobyć pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych elementów będących dostawcami zewnętrznymi. Program nie przedstawia ani nie gwarantuje dokładności lub kompletności opisów takich elementów. Rozumiesz i zgadzasz się, że program nie ponosi odpowiedzialności za twoją niezdolność do zdobycia produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za żadne spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem i konsumentem końcowym produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że program nie będzie ci odpowiadał ani żadnej trzeciej osobie za jakiekolwiek roszczenia związane z oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody poprzez Konkursy. Przez dostarczenie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym Konkursu oraz akceptację Oficjalnych Zasad Konkursu dotyczących każdego Konkursu, możesz wziąć udział w losowaniu nagród promocyjnych oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, precyzyjne, aktualne i kompletne dane rejestracji Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek dane rejestracyjne Konkursu, jeśli stwierdzi, że: (i) łamiesz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) dane rejestracyjne Konkursu, które podałeś, są niekompletne, oszukańcze, duplikatem lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym czasie zmienić kryteria danych rejestracyjnych według własnego uznania.

UMOWA LICENCYJNA

Jako użytkownik Serwisu, otrzymujesz nieekskluzywną, nieprzenośną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Serwisu, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz używać Serwisu i Zawartości na jednym komputerze do własnego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Serwisu, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączana do żadnego systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierii lub transferować Serwisu, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa nie wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny w celu zakłócenia lub próby zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Nie możesz podejmować działań, które narzucają nieuzasadnione lub wyraźnie nadmierne obciążenie infrastruktury Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania z Serwisu, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, skład, magnetyczne tłumaczenie, cyfrowa konwersja, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własnościowe (w tym, ale nie tylko, prawa własności intelektualnej). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy przeszukiwania lub ekstrakcji danych w celu utworzenia lub opracowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, zestawienia, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów przeglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiejkolwiek marki bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

LINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, „RAMOWANIE” I/LUB ODNOŚNIKI DO STRONY SĄ ZABRONIONE

Chyba że jest wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikomu nie wolno linkować do Strony internetowej lub jej części (w tym możliwości, znaki towarowe, branding lub materiały objęte prawem autorskim) na swojej stronie internetowej lub witrynie internetowej z jakiegokolwiek powodu. Ponadto „ramowanie” Strony i/lub odwołanie się do lokalizatora zasobów jednolitego („URL”) Strony w dowolnych mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia TheSoftware jest surowo zabronione. Wyrażasz zgodę na współpracę ze Stroną w celu usunięcia lub zaprzestania takiej treści lub działalności, w miarę możliwości. Niniejszym uznajesz, że będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnego dokumentu, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPRAWIONE PRZEZ POBIERANIE

Wizytorzy pobierają informacje ze Strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

OCHRONA PRZED WYPŁATĄ ODSZKODOWAŃ

Zgadzasz się zrekompensować i Chronić TheSoftware, każdego z ich nadrzędnych, filii i podmiotów zależnych, oraz każdego z ich odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współbrandowców i/lub innych partnerów od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, sporów, kosztów, wymagań i/lub wyroków cokolwiek, wystosowanych przez stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakichkolwiek Konkursach; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego paragrafu służą na korzyść TheSoftware, każdego z ich nadrzędnych, filii i/lub podmiotów zależnych oraz każdego z ich odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio wobec Ciebie we własnym imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych i/lub przekierowywać Cię na inne strony internetowe i/lub źródła, w tym, między innymi, te posiadane i zarządzane przez dostawców stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub źródłami, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub źródeł. Ponadto, TheSoftware nie popiera, ani nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach internetowych osób trzecich, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie uwagi, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przekazujesz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, są objęte naszą Polityką Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, kliknij tutaj.

Jakiekolwiek próby przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizacji i/lub jakiejkolwiek ingerencji w działanie Strony internetowej, stanowią naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware podejmie wszelkie środki zaradcze w tej sprawie przeciwko każdej osoby lub jednostce naruszającej zasady prawa i zasad sprawiedliwości.