Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVY SMLOUVY

Souhlasíte s podmínkami, které jsou uvedeny ve Smlouvě ve vztahu k vašemu používání webové stránky. Smlouva představuje celou a jedinou dohodu mezi vámi a společností Software ve vztahu k vašemu používání webové stránky a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné dohody, záruky a/nebo porozumění ve vztahu k webové stránce. Můžeme Smlouvu čas od času změnit na základě našeho výhradního uvážení, aniž bychom vás předem upozornili. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na webové stránce a před použitím webové stránky byste měli Smlouvu prohlédnout. Pokračováním ve vašem používání webové stránky a/nebo Služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených ve Smlouvě platné v danou dobu. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/neb změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou dostupné pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavřít právně závazné smlouvy podle platného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny k používání jednotlivci mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení používat a/nebo přistupovat k webovým stránkám a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejců

Prostřednictvím vyplnění příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby ze webové stránky. Na webové stránce uvedené produkty a/nebo služby mohou obsahovat popisy, které jsou přímo poskytovány výrobcem nebo distributorcem třetích stran těchto výrobků. TheSoftware nezastupuje ani nezaručuje, že popisy těchto výrobků jsou přesné nebo úplné. Chápete a souhlasíte s tím, že TheSoftware nebude v žádném případě odpovědný za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze webové stránky nebo za jakýkoli spor se prodejcem, distributorem a koncovým spotřebitelem produktů. Chápete a souhlasíte s tím, že TheSoftware nebude vám ani žádné třetí straně ručit za jakékoliv nároky související s jakýmikoli nabízenými produkty a/nebo službami na webové stránce.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž můžete vstoupit do soutěže o šanci vyhrát propagační ceny nabízené v každé soutěži. Pro vstup do soutěží na webové stránce musíte nejprve úplně vyplnit příslušný formulář. Souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné registrační údaje soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoli registrační údaje soutěže, pokud se zjistí, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) poskytnuté registrační údaje soutěže jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kritéria registrace kdykoliv změnit, dle svého výhradního uvážení.

LICENCNÍ UDĚLENÍ

Jako uživatel webové stránky Vám je udělena nevýhradní, nepřevoditelná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a používání webové stránky, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli a z jakéhokoli důvodu tuto licenci ukončit. Můžete používat webovou stránku a obsah na jednom počítači pro Vaše vlastní osobní, nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoliv formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro vyhledávání informací, elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozebrat, inženýrsky řešit nebo přenášet webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich část. TheSoftware si vyhrazuje všechna práva, která nejsou explicitně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádný zařízení, software nebo rutinu, které by narušovaly, nebo se pokoušely narušovat správné fungování webové stránky. Nesmíte podnikat žádné kroky, které by způsobovaly nepřiměřenou nebo nerovnoměrně velkou zátěž na infrastrukturu TheSoftware. Váš právem používat webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

VLASTNICTVÍ

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální převod, software, služby a další záležitosti související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny příslušným autorským právem, ochrannými známkami a dalšími majetkovými (včetně, ale nejen, právními) právy. Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej jakékoliv části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb uživatelem je přísně zakázáno. Systématické vyhledávání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb automatizovanými prostředky nebo jakýmkoliv jiným způsobem stahování nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo sestavení, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného svolení od TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva ke jakémukoliv obsahu, dokumentu, software, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb. Zveřejnění informací nebo materiálu na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb TheSoftware neznamená vzdání se jakéhokoliv práva na takové informace a/nebo materiály. Název a logo TheSoftware a všechny s nimi související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, CO-BRANDING, “FRAMING” A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud není výslovně povolen TheSoftware, nikdo nesmí hyperlinkovat Webovou stránku, nebo její části (včetně, ale nejen logotypů, obchodních značek, brandingů nebo autorských materiálů) na jejich webovou stránku nebo místo na webu z jakéhokoli důvodu. Dále je přísně zakázáno ”framing” Webové stránky a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator (”URL”) Webové stránky v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího, výslovného písemného svolení TheSoftware. Vy specificky souhlasíte s tím, abyste spolupracovali s Webovou stránkou k odstranění nebo ukončení takového obsahu nebo činnosti. Tímto udělením souhlasu uznáváte, že jste povinni nést veškerou odpovědnost za jakékoliv škody související s tím.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A ÚPRAVA

Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení upravit a/nebo smazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

DISCLAIMER PRO ZPŮSOBENÉ POŠKOZENÍ STAHNUTÍMI

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software neposkytuje žádnou záruku, že tyto stažené soubory jsou bez poškozujících a nakažlivých kódů, včetně, ale neomezujíc se na viry a červy.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete TheSoftware, každý z jejich mateřských společností, dceřiných společností a přidružených společností a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolu-značek a/nebo dalších partnerů, ochraňovat před jakýmkoli a všemi nároky, výdaji (včetně rozumných právních poplatků), škodami, žalobami, náklady, žádostmi a/nebo rozsudky jakéhokoli třetího subjektu, které vznikly na základě (a) vašeho používání Webové stránky, Služeb, Obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli Konkurzu; (b) vašeho porušení dohody; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné osoby a/nebo subjektu. Ustanovení tohoto odstavce mají prospěch TheSoftware, každého z jejich mateřských společností a/nebo přidružených společností a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo právníků. Každý z těchto jednotlivců a subjektů má právo tyto ustanovení uplatnit a vymáhat přímo proti vám na vlastní jméno.

TŘETÍ STRANOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky mohou poskytovat odkazy a/nebo vás odkazovat na jiné internetové stránky a/nebo zdroje včetně, ale neomezeně, těch vlastněných a provozovaných poskytovateli třetích stran. Vzhledem k tomu, že software nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji třetích stran, tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že software není odpovědný za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů třetích stran. Navíc software neschvaluje a nenese odpovědnost ani za jakékoliv podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, výrobky a/nebo jiné materiály na těchto webových stránkách nebo zdrojích třetích stran, ani za jakékoli škody a/nebo ztráty vyplývající z toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH

Používání webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační data a/nebo materiály, které podáváte prostřednictvím nebo v souvislosti s webovou stránkou, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a všechny další osobní údaje, které nám poskytnete, v souladu s podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich Zásad ochrany osobních údajů klikněte zde.

Jakýmkoli pokusem jednotlivce, ať je nebo není zákazníkem TheSoftware, o poškození, zničení, manipulaci, vandalizaci a/nebo jiným zasahováním do provozu webové stránky se dopouští porušení trestního a občanského práva. TheSoftware bude pečlivě usilovat o vymáhání všech příslušných právních prostředků proti jakémukoli porušujícímu jednotlivci nebo subjektu v plném rozsahu přípustném zákonem a spravedlností.