Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVY DOHODA

Súhlasíte s podmienkami a podmienkami uvedenými v Dohode s ohľadom na používanie webových stránok. Dohoda predstavuje jedinú a jedinú dohodu medzi vami a spoločnosťou The Software s ohľadom na používanie webových stránok a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa webových stránok. Dohodu môžeme z času na čas zmeniť podľa vlastného uváženia bez špecifického oznámenia vám. Najnovšia dohoda sa zverejní na webovej lokalite a pred použitím webových stránok by ste mali skontrolovať dohodu. Pokračovaním v používaní webovej lokality a/alebo služieb s týmto súhlasíte s všetkými podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Dohode platnej v tom čase. Preto pravidelne kontrolovať túto stránku aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a Služby sú dostupné len pre osoby, ktoré sa môžu zaväzujúcim spôsobom viazať podľa platného práva. Webová stránka a Služby nie sú určené na použitie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k Webovej stránke a/alebo Službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby poskytovateľa

Dokončením príslušných objednávok môžete získať, alebo sa pokúsiť získať, určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby ponúkané na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú priamo poskytované výrobcami alebo distribútormi tretích strán týchto predmetov. Softvér nepochoduje ani nezaručuje, že popisy takýchto predmetov sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte, že softvér nie je zodpovedný ani nezodpovedá za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory so predajcom, distributorom a koncovými spotrebiteľmi produktu. Súhlasíte a uznávate, že softvér nie je zodpovedný voči vám alebo tretej strane za akýkoľvek nárok súvisiaci s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na stránke.

KONKURZY

Od času na čas ponúka TheSoftware súťaže s propagačnými cenami a ďalšími odmenami prostredníctvom Konkúr. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným formulárom registrácie Konkúru a súhlasom so záväznými pravidlami Konkúru platnými pre každý Konkúr, môžete mať šancu vyhrať propagačné ceny ponúkané prostredníctvom každého Konkúru. Ak chcete vstúpiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najskôr úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, aktuálnych a plných údajov o registrácii do Konkúr. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii do Konkúru, kde sa jednoznačne rozhodne, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) údaje o registrácii do Konkúru, ktoré ste poskytli, sú neúplné, falošné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť kritériá registrácie údajov, a to vo svojom výhradnom rozhodnutí.

LICENCNE PRAVICE

Kot uporabnik spletnega mesta ste upravičeni do neekskluzivne, neprenosljive, odvzema in omejene licence za dostop in uporabo spletnega mesta, vsebine in povezanega materiala v skladu s sporazumom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz kakršnega koli razloga. Spletno mesto in vsebina se lahko uporabljata na enem računalniku samo za osebno nekomercialno uporabo. Noben del spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben informacijski sistem za pridobivanje podatkov, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebin, tekmovanj in/ali storitev ali njihovega dela ne smete uporabiti, kopirati, posnemati, kopirati, najeti, najeti, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, inženirirati ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v sporazumu. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motila ali poskušala motiti pravilno delovanje spletnega mesta. Ne smete sprejemati nobenih ukrepov, ki bi preobremenili infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné veci týkajúce sa Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a Služieb sú chránené zodpovedajúcimi autorskými právami, obchodnými značkami a inými vlastníckymi (vrátane, ale nie obmedzené na vlastnícke práva duševného vlastníctva) právami. Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálov zo Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb automatizovanými prostriedkami alebo akoukoľvek inou formou zbierania alebo extrakcie údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo zoznamu bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva ku žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo cez Webovú stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby. Zverejnenie informácií alebo materiálov na Webovej stránke alebo cez Služby spoločnosťou TheSoftware neznamená odriekanie sa akéhokoľvek práva na tieto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky s nimi súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú ochrannými známkami spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazené na Webovej stránke alebo cez Služby sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SÚHRNNÝ NÁZOV, “FRAMING” A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak nie je výslovne povolené TheSoftware, nikto nesmie vytvárať hyperlink na webovú stránku, alebo časti z nej (vrátane, ale nie len obmedzené na logotypy, obchodné značky, súhrnné názvy alebo autorský materiál), na svoju webovú stránku alebo webové miesto z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je prísne zakázané ”framing” webovej stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator (”URL”) webovej stránky v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu TheSoftware. Vy už teraz súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so webovou stránkou pri odstraňovaní alebo ukončovaní takéhoto obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že budete zodpovedný za akékoľvek a všetky škody s tým súvisiace.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo v našej jedinej diskrecii upraviť a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

VYHLÁSENIE O ZAMESTNANCI NAŠKRABANÝCH POŠKODENÍM

Návštevníci si sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware nezaručuje, že tieto sťahovania sú bez poškodenia počítačových kódov, vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

POTOMSTVO

Súhlasíte, že TheSoftware, každý z jeho rodičovských spoločností, dcérske firmy a pobočky, a každý z ich príslušných členov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spoločných značiek a / alebo iných partnerov, bude bezpečný pred a akýmikoľvek žalobami, nákladmi (vrátane primeraných poplatkov právnikov), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a / alebo rozsudkami, ktoré by mohli vzniknúť treťou stranou v dôsledku alebo v dôsledku: (a) vaše používanie webových stránok, služieb, obsahu a / alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) váš porušenie dohody; a / alebo (c) vaše porušenie práv iného jednotlivca alebo entity. Ustanovenia tejto odseku sú pre TheSoftware, každého z jeho rodičovských spoločností, dcérskych spoločností a / alebo pobočiek, a každého z ich príslušných funkcionárov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo právnikov výhodné. Každá z týchto jednotlivcov a subjektov bude mať právo tieto ustanovenia uplatniť a vymáhať priamo voči vám vlastným meno.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETIŤÍCH STRÁN

Webové stránky môžu poskytovať odkazy a/alebo vás odkazovať na ďalšie internetové stránky a/alebo zdroje, vrátane, ale nie obmedzené na tie, ktoré patria a sú prevádzkované Tretími poskytovateľmi. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi tretej strany, týmto uznávate a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov tretej strany. Ďalej, TheSoftware nepodporuje a nie je zodpovedný ani za žiadne podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo iné materiály na alebo dostupné prostredníctvom takýchto webových stránok alebo zdrojov tretej strany, ani za akékoľvek škody a/alebo straty, ktoré z toho vyplývajú.

Zásady ochrany osobných údajov/Informácie o návštevníkoch

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, pripomienky, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré ste podali prostredníctvom webovej stránky alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v súlade s podmienkami nášho pravidla ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich zásad ochrany osobných údajov, prosím kliknite sem.

Akákoľvek pokus osoby, či už TheSoftware zákazníka alebo nie, o poškodenie, zničenie, zásah, vandalizáciu a/alebo iné rušenie prevádzky webovej stránky je porušením trestného a civilného práva a TheSoftware sa dôsledne bude usilovať o uplatnenie všetkých právných prostriedkov proti každej spáchanú jednotlivcovi alebo subjektu v plnej miere povolenej zákonom a v spravodlivosti.