Terma

LINGKUP DAN PENYESUAIAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini berkaitan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan, dan/atau pemahaman terkini atau serentak dengan Laman Web. Kami berhak mengubah Perjanjian ini dari masa ke semasa atas budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda harus mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada waktu tersebut. Oleh itu, anda harus kerap menyemak halaman ini untuk kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman Web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh membuat kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkaitan, anda boleh memperoleh atau berusaha untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan tertentu daripada Laman Web ini. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini mungkin mengandungi penerangan yang diberikan secara langsung oleh pengeluar atau pengedar Pihak Ketiga. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan atas sebarang kegagalan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini atau sebarang pertikaian dengan penjual produk, pengedar, dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini.

PERADUAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Peraduan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungkait dengan borang pendaftaran Peraduan yang berkaitan, dan bersetuju dengan Peraturan Rasmi Peraduan yang berkenaan dengan setiap Peraduan, anda boleh memasuki peluang untuk memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Peraduan. Untuk menyertai Peraduan yang terdapat di Laman Web, anda perlu mengisi borang pendaftaran yang berkaitan dengan lengkap. Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Peraduan yang benar, tepat, terkini, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak sebarang Data Pendaftaran Peraduan jika ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Peraduan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, berulang atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

PENGGANTIAN LESEN

Sebagai pengguna Laman Web ini, anda diberi kebenaran untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan secara tidak ekslusif, tidak boleh dipindahmilik, boleh ditarik balik, dan terhad mengikut Perjanjian. Perisian ini boleh mengakhiri lesen ini pada bila-bila masa atas apa jua sebab. Anda hanya boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, tidak komersial anda. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Peraduan atau Perkhidmatan boleh diterbitkan dalam apa jua bentuk atau dimasukkan ke dalam sistem pengambilan maklumat elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewakan, menjual, mengubah suai, menyiarkan semula, menguraikan, menghidupkan semula bahasa, melontar balik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Peraduan, atau Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan semua hak yang tidak diberikan secara tersurat dalam Perjanjian ini. Anda tidak boleh menggunakan apa jua peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang betul Laman Web ini. Anda juga tidak boleh mengambil apa jua tindakan yang memberikan beban yang tidak wajar atau ketidakterbandingan besar kepada infrastruktur Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Peraduan, atau Perkhidmatan ini tidak boleh dipindahmilik.

HAK HARTA PAKAIAN

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, penterjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk hak milik intelektual). Menyalin, mengedarkan semula, menerbitkan atau menjual sebahagian mana-mana bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan tegas. Perolehan bahan secara sistematik dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan melalui cara terautomasi atau apa-apa bentuk pengutipan atau pengambilan data untuk tujuan membuat atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas mana-mana kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak merangkumi pengecualian mana-mana hak di dalam atau kepada maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, serta semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, PENGGABUNGAN, “FRAMING” DAN/ATAU RUJUKAN KE LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan kebenaran yang diberikan secara nyata oleh TheSoftware, tidak ada sesiapa yang boleh membuat pautan ke Laman Web, atau sebahagian daripadanya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotip, tanda dagangan, jenama atau bahan terpelihara hak cipta), ke laman web atau tempat di web mereka untuk apa-apa alasan. Selanjutnya, “framing” Laman Web dan/atau merujuk Pemacu Sumber Pangkalan Data yang Seragam (URL) Laman Web dalam apa-apa media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada TheSoftware adalah dilarang sama sekali. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, seperti yang berkenaan, sebarang kandungan atau aktiviti tersebut. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab terhadap apa-apa dan semua kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PENYESUAIAN

Kami berhak, atas budi bicara kami sendiri, untuk menyunting dan/atau menghapus setiap dokumen, maklumat atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

DISCLAIMER UNTUK KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pelawat memuat turun maklumat dari Laman Web dengan risiko sendiri. Perisian tidak membuat sebarang jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod-kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mengindemniti dan mengekalkan TheSoftware, setiap induk syarikat, anak syarikat dan rakan kongsi, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi dan/atau rakan kongsi lain mereka, dari apa-apa tuntutan dan kos, termasuk elaun peguam yang munasabah, kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau penghakiman yang dibuat oleh pihak ketiga akibat atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan dalam perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap induk syarikat, anak syarikat dan/atau rakan kongsi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemegang saham, lesen, pembekal dan/atau peguam mereka yang berkenaan. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menegakkan peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas nama sendiri.

LOKASI WEB PIHAK KETIGA

Laman Web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web dan/atau merujuk anda ke laman web Internet lain dan/atau sumber lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, dengan ini anda mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut. Selanjutnya, TheSoftware tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab atau berkewajipan terhadap terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web ini, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan-bahan yang anda serahkan melalui atau berkaitan dengan Laman Web ini, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web ini, dan maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda, selaras dengan terma-terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, menganggu, vandalisme dan/atau mengganggu operasi Laman Web, merupakan suatu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun mengejar sebarang penyelesaian dari semua segi terhadap individu atau entiti yang melanggar dengan sepenuhnya sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.